Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Καλώς ήρθατε

 


 

 

 

 

Αποτελέσματα διαδικασίας επιλογής Νομικού ΠΕ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για τη λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027210, με βάση την ομόφωνη απόφαση με αριθμό 200.5 του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30/05/2018, επέλεξε:

1) τη Νομικό ΠΕ με την οποία θα συνεργασθεί για 12 μήνες, την υποψήφια με στοιχεία:Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:    58/11-4-18

Καθώς και

2) τη Νομικό ΠΕ, ως 1η αναπληρωματική, αν για οποιουσδήποτε λόγους η επιλεγείσα δεν ανταποκριθεί, ή αποχωρήσει, ή το ΚΓΚ δεν επιθυμεί την περαιτέρω συνεργασία, την υποψήφια με στοιχεία:

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:    62/12-4-18